پرش لینک ها

کنسرت حمید عسکری

عکاسی کنسرت

سال 1393 تا 1394 با حمید عسکری همکاری مستقیم داشتم و عکاسی کنسرت های حمید عسکری در تهران رو انجام دادم.
مجموعه این عکس ها در شبکه های اجتماعی رسمی حمید عسکری و چند مجله منتشر شد.

کنسرت حمید عسکری
کنسرت حمید عسکری
کنسرت حمید عسکری
کنسرت حمید عسکری
کنسرت حمید عسکری
کنسرت حمید عسکری
کنسرت حمید عسکری